Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Partnerské weby:

Nádherné obrázky a šatičky.

 

EET:

 

Příjímáme platby:

     

       

     

 


Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzická osoba podnikající Vladimír Vlach - PRONOTEBOOK

se sídlem Mikulovská 4222/9, Brno 628 00, ČESKÁ REPUBLIKA

identifikační číslo: 03527051

zapsaný v živnostenském rejstříku

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pronotebook.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Vladimíra Vlacha, se sídlem Mikulovská 4222/9, Brno 628 00, identifikační číslo:03527051, zapsané v živnostenském rejstříku(dále jen „prodávající či zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující či objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pronotebook.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti při osobním odběru na adrese výdejního místa
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  670100-2213685989/6210, vedený u společnosti mBank S.A., (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně platební kartou při dokončení objednávky prostřednictví platební brány
bezhotovostně platební kartou při osobním odběru na adrese výdejního místa;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím elektronickou poštou na základě žádosti kupujícího zaslané na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pronotebook.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na  adresu elektronické pošty prodávajícího info@pronotebook.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího zboží nevyzvednuto od přepravce a vráceno prodávajícímu je kupující povinen uhradit skutečné náklady spojené s doručováním zboží. Výjimku tvoří objednávky, které zákazník zruší e-mailovým oznámením na adresu info@pronotebook.cz nejpozději do 120 minut od uskutečnění objednávky.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.  SERVISNÍ ÚKONY

8.1        Způsob objednání servisního úkonu

Telefonicky, objednávkou přes webové rozhraní, e-mailem, osobně, objednání svozu z Vaší adresy.8.2        Doručení zařízení zhotoviteli

Osobně na adresu zhotovitele. Zařízení bude převzato oproti vyplněnému předávacímu protokolu (viz. sekce dokumenty ke stažení na těchto stránkách).

Zasláním na adresu zhotovitele. Tomuto předchází vyplnění a oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu (e-mailovou komunikací). Po přijetí zásilky bude pořízena videonahrávka otevření zásilky a základní předvedení zařízení s ohledem na uvedenou závadu. Náklady na dopravu k zhotoviteli hradí objednatel.

Odesláním vyplněného objednávkového formuláře na svoz zařízení z Vaší adresy. Následuje vyplnění a oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu (e-mailovou komunikací). Náklady na dopravu k zhotoviteli hradí objednatel.8.3        Lhůty pro vyřízení servisního úkonu

Veškeré lhůty jsou uvedeny v předávacím protokolu případně můžou být upraveny po oboustranném odsouhlasení.8.4        Ceny za zakázku, zálohy a způsob úhrady

Celková cena za služby (provedená práce, materiál, dopravy atd.) je předběžné stanovena v předávacím protokolu. Předběžná cena může být bez souhlasu objednatele navýšena max. o 10%. Další navýšení ceny zakázky není možné bez souhlasu objednatele. Není-li cena stanovena předávacím protokolem řídí se orientačním ceníkem a tyto ceny je možné vzhledem k vícepracím navýšit o cca  30%.

Orientačí ceník:

Servisní úkon

Orientační cena

Výměna prasklé či jinak poškozené 15"  obrazovky notebooku

od 1.200,- vč. použitého LCD panelu

od 1.600,-vč. nového LCD panelu

úhlopříčka 8" až 14" příplatek od 200,-

úhlopříčka 15,6" až 17" příplatek 300,-

Výměna LCD panelu MATNÝ za LESKLÝ nebo naopak

od 250,- (úhlopříčka 15 - 15,6")

úhlopříčka 8" až 14" příplatek od 200,-

úhlopříčka 15,6" až 17" příplatek 300,-

Výměna poškozené klávesnice za novou

od 500,- vč. použité klávesnice

od 750,- vč. nové klávesnice

Výměna inverteru nebo oprava LCD osvětlení display

od 420,- vč. dílu (inverter/CCFL trubice/LED)

Překuličkování grafického čipu"BGA Reballing"

od 1.300,- pouze Reballing bez nového čipu

od 1.600,- vč. nového čipu

Kompletní vyčištění chladícího systému notebooku

od 250,-  (čistí se žebrování chladiče, lopatky ventilátoru a jeho uložení, vysátí okolí ventilátoru a celé PCB notebooku

Nová chladící pasta "přepastování" CPU, grafika...

od 300,-  (používáme výhradně pasty Arctic Cooling MX-2 a MX-4)

Akce !!! Kompletní čištění chladícího systému notebooku s přepastováním

již od 399,-

Výměna komponent UPGRADE

od 130,- bez potřeby instalace ovladačů a nastavování (RAM, pevný disk, mechanika, napájecí zdroj...)

od 200,- vč. instalace ovladačů a případného nastavování (grafika, CPU, TV karty, zvukové karty...)

Oprava nebo výměna konektoru

od 250,- (napájecího, sluchátkové, LAN, USB apod.)

Diagnostika závady

od 200,- (neplatí se pokud proběhne následná oprava u nás)

Instalace Windows(předinstalovaného) operačního systému

od 450,- vč. všech ovladačů (bez zálohy Vašich dat)

od 780,- vč. všech aktualizací OS, ovladačů, zálohou a obnovou Vašich dat (do 100GB další dle ceníku), instalace základního programového balíčku (antivir, kodeky, pdf reader, office...), optimalizace chodu OS podle HW výkonu Vašeho PC

Záloha a obnovení Vašich dat

200,- do 100GB a za každých dalších 100GB + 150,-

Kontrola antiviru a odvirování

od 300,- vč. kontroly správné funkce antivirového programu

Obnovení dat "záchrana dat"

Obnovo z interních i externích disků, paměťových karet, USB disků atd. Cena podle stupně poškození datového nosiče, množství dat a především časové náročnosti. (paměťové nosiče po pádu, utopení, požár, nechtěně smazané, nesprávně odpojené apod.)

Zapůjčení notebooku - úhlopříčka 15,4"

65,-/den při zapůjčení na 14 a více dní 40,- za den. (vč. brašny, nabíječe 220V i 12V do auta). Vratná záloha 3.500,-.

Zapůjčení PC - kancelářský

55,-/den při zapůjčení na 14 a více dní 30,- za den.. Malý kancelářský PC desktop (C2D, 6GB RAM, 270GB volného místa, VGA, DVI, HDMI a stereo audio výstupy). Vratná záloha 3.500,-.

Zapůjčení LCD monitoru - 4:3 17"

25,- za den oproti vratné záloze 800,-. Půjčení na 14 a více dní 15,- za den.Matný 17" LCD monitor, 4:3, VGA vstup + redukce DVI. 

Zhotovitel může u náročnějších zásahů požadovat zálohu. O tuto zálohu bude následně ponížena celková částka za zakázku. Výše případné zálohy a způsob jejího uhrazení musí být uvedeno v předávacím protokolu.

Způsob úhrady bude uveden v předávacím protokolu a může být hotovostní, bezhotovostní (bankovní převod či poštovní dobírka.

8.5        Způsoby předání hotové zakázky

Osobní převzetí na adrese zhotovitele popř. na jiném místě dle oboustranné domluvy.

Zasláním na adresu objednatele, popř. na jinou adresu jímž určenou.

Pokud v případě zasílání zakázky zpět k objednateli dopravcem došlo k poškození balíku je objednatel povinen sepsat s dopravcem tzv. Protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti rovněž bude objednatel informovat zhotovitele.

Objednatel je povinnen zakázku vyzvednout do 1 měsíce od data provedení opravy o kterém byl zhotovitelem informován. Nevyzvedne-li objednatel hotovou zakázku do 6. měsíců od provedení opravy, má zhotovitel právo předmět opravy prodat. Z ceny za kterou byl předmět zakázky prodán bude odečtena celková cena za zakázku a zbytek bude vyplacen objednateli.8.6        Způsoby platby

- hotovostně (pouze pro osobní odběr)

- platební kartou (pouze pro osobní odběr)

- platba předem na účet dodavatele, dle údajů zaslaných v zálohové faktuře

- platba dobírkou

- platba dárkovým poukazem

- použitím slevového kupónu

8.7        Záruka na provedené opravy

Zhotovitel poskytuje na veškeré opravy 4 měsíční záruku, která může být i delší.

Zhotovitel neručí za data uložená na pamětových médiích (HDD, paměťové karty, USB disky, optická média atd.), které jsou součástí opravovaných zařízení či médiích samých. Z tohoto důvodu je vhodné, aby objednatel svá data sám před předáním zařízení k opravě zálohoval. Není li zálohování dat v jeho možnostech a požaduje-li ho, může o zálohování dat požádat zhotovitele.9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pronotebook.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete  https://www.pronotebook.cz/osobni-udaje-registrace.

11. COPIRIGHT

11.1.     Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírovány nebo jinak využity. V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle § 121/2000 Sb.12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

12.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.      10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vladimír Vlach, Mikulovská 4222/9, Brno 628 00, adresa elektronické pošty info@pronotebook.cz, telefon +420 774 554 388.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 6.3.2020

V Brně dne 6.3.2020